Login

Školní poradenské pracoviště

Plán školního poradenského pracoviště - školní rok 2018/2019

Plán školního poradenského pracoviště - školní rok 2018/2019

Plán školního poradenského pracoviště - školní rok 2018/2019

 

Struktura (obsah)

 1. Základní informace

 2. Personální obsazení ŠPP

 3. Cíle a plány ŠPP pro šk. rok 2018/19

 

1. Základní informace

 

            Naše školastojí v okrajové části města s dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou i autobusovou dopravou z okolních obcí. I když nejsme spádová škola, jezdí k nám
i děti z jiných částí města a jiných obcí. Základní škola  má pouze 1. stupeň, to je 1. - 5. ročník s maximálně 120 žáky.

            Ve školní družině pracují dvě oddělení. Náplň práce je rekreační a oddychová.

       Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Naši školu navštěvuje v současnosti 88 dětí, z nichž aktuálně jedna třetina jsou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu jsou součástí našeho školního poradenského pracoviště vedle metodika prevence a výchovného poradce také speciální pedagog, školní psycholog a sociální pedagog. Školní poradenské pracoviště, spadající
do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou, je určeno pro potřeby žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravují novela školského zákona č.82/2015 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č.27/2016 Sb. Péče o žáky se SVP spočívá ve včasné diagnostice problému, doporučení vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a následném nastavení podpůrných opatření. U žáků již diagnostikovaných zajišťuje péči a sleduje průběh vzdělávacího procesu těchto dětí. Školní pracoviště se stará nejen
o diagnostiku, ale pracuje i s rodiči, řeší jejich problémy s výchovou dětí a sociální problémy,
a úzkou spoluprací s pedagogy nastavuje podmínky k účinné komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

Nespornou výhodou poradenského pracoviště je okamžitá reakce na vznikající problémy žáků, rodičů, ale i pedagogů.

Dalším bonusem je práce dvou školních asistentek, které pomáhají dětem zvládat sociální, komunikační a výukové dovednosti.


 

2. Personální obsazení ŠPP

 

Školní psycholog: Mgr. Dominika Lidralová

Sociální pedagog: Bc. Kateřina Šimerová

Speciální pedagog: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

 

Výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Špaček

 

Školní metodik prevence: Mgr. Daniela Tlačbabová

 

Konzultační hodiny odborných pracovníků ŠPP

Psycholog Mgr. Dominika Lidralová

tel.: 601 324 609                                         místnost ŠPP           Po 8:00 - 14:00

Čt 11:00 - 16:00

 

Sociální pedagog Bc. Šimerová Kateřina

tel.: 737 369 388                                         místnost ŠPP           Po 13:00 – 15:00

email: simerovak@seznam.cz                                                     St  13:00 – 15:00

 

 

Speciální pedagog PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

tel.: 728 288 633                                         místnost ŠPP           St 8:00 - 12:00


 

3. Cíle a plány ŠPP pro šk. rok 2018/19

Standardními činnostmi poradenského pracoviště jsou služby poskytované žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

K obecným cílům pracovníků poradenského pracoviště patří:

 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP) vedoucí k zajištění propojenosti poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení.

 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.

 • Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o neprospívající žáky a vytvoření předpokladů pro zvyšování úrovně jejich znalostí a dovedností.

 • Vytvoření příznivého klimatu pro soužití skupin dětí s kulturní a sociální odlišností s ostatními dětmi ve škole.

 • Činnosti vedoucí ke zlepšení podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  a žáky nadané vytvářením účinných plánů podpůrných opatření a individuálním přístupem

 • Vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

 • Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.

 • Poskytování metodické podpory rodičům dětí se SVP a dětí ze sociokult. znevýhodněného prostředí.

 • Poskytování metodické podpory učitelům.

 • Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a pravidelně dvakrát
  za rok jejich vyhodnocování.

   

  Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá
  o psychologické vyšetření žáka.

  Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o jejich činnostech je vedena v souladu s předpisy
  o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče.


 

Plán práce jednotlivých pracovníků na školní rok 2017/2018

Koordinátor inkluze

 • koordinace projektu v rámci zapojené školy, komunikace s odborným týmem projektu;

 • koordinace a řízení činnosti Školního poradenského pracoviště, spolupráce se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty;

 • vytváření podmínek pro podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání;

 • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání

 • identifikace, pojmenovávání a vyhodnocování případných problémů inkluzivního vzdělávání na škole;

 • navrhování změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn;

 • koordinace aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání;

 • spolupráce s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP)

 • péče o webovou prezentaci ŠPP na stránkách školy, pravidelné aktualizace

 

 

Sociální pedagog

Veškerá činnost sociálního pedagoga bude probíhat ve spolupráci s třídními učiteli, psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem a koordinátorem inkluze.

Na základě aktuálních problémů se bude ve škole věnovat zejména:

 

 1. směrem k žákům:

 • včasnému odhalení dětí ohrožených školním neúspěchem a ochranou těchto dětí,

 • aktivizaci neúspěšných žáků – tj. zajištění podpory při vzdělávání zejména sociálně znevýhodněných žáků, ale i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (individuální práce s žáky),

 • pravidelné doučování žáků v odpoledních hodinách dle zájmu rodičů,

 • práci se žáky s výchovnými obtížemi,

 • konzultační a poradenské službě žákům (v rámci konzultačních hodin).

 

 1. směrem k pedagogům:

 • konzultacím ohledně podpory jednotlivých žáků, nabízení edukativních postupů specifikovaných dle potřeb konkrétního žáka, vyhledávání a přípravě pomůcek, pracovních listů apod.

 • pomoci při posílení efektivity preventivního působení na žáky navazujícího na programy primární prevence ve škole,

 • posilování znalostí, dovedností a sebejistoty pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (např. „syndromu vyhoření“),

 • konzultační a poradenské službě pedagogům (v rámci konzultačních hodin).


 

 1. směrem k rodičům:

 • navázání kontaktu a spolupráce s rodinami ze sociokultur. znevýhodněného prostředí,

 • pomoci rodinám, kde nejsou dostačující podmínky pro domácí přípravu žáků do školy,

 • motivaci rodin k posilování rozvoje vztahu rodič a dítě a vztahu rodiny ke škole
  a vzdělávání,

 • v případě potřeby složité sociální situaci rodiny (spolupráce s dalšími subjekty- OSPOD ap.),

 • vytipování a zapojení rodin do projektu „Obědy pro děti“,

 • konzultační a poradenské službě rodičům (v rámci konzultačních hodin).

 

 1. směrem ke škole:

 • sledování a poukazování na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve škole a na nutnost na ně reagovat z důvodu utváření a podpory bezpečného školního prostředí,

 • dle potřeby spolupráci s jinými institucemi, např. PPP; NZPDM, OSPOD atd.

 • koordinaci projektu „Obědy pro děti“,

 • DVPP v oblasti sociálně pedagogické práce,

 • úzké spolupráci s ostatními pracovníky ŠPP.

   

  Školní psycholog

 • účast na zápisu do 1. třídy - pomoc rodičům při žádosti o odklad školní docházky - práce s dětmi, které mají odloženou školní docházku

 • sledování aklimatizace žáků na vstup do první třídy

 • konzultace s rodiči a učitelkou žáků první třídy

 • diagnostika a terapie v konkrétních případech - konzultace s rodiči o výukových
  a výchovných problémech žáků

 • žáci se SVP – screening obtíží, konzultace s rodiči a učiteli, pomoc žáků,

 • žáci s SPU – diagnostika a pomoc v jednotlivých případech

 • žáci s výchovnými a osobnostními problémy – práce s těmito žáky - vztahové problémy – práce se třídou, s problémovými dětmi, diagnostika klimatu třídy a školy, konzultace
  s učiteli, příprava programů pro zlepšení vztahů ve třídě

 • pomoc při tvorbě PLPP a IVP

 • spolupráce s dalšími institucemi a subjekty

 • spolupráce s mateřskou školou (školní zralost)

 • spolupráce s OSPOD, PPP, SPC, SVP, logopedem

 • další oblasti činnosti - Přednášky a besedy s rodiči o školní zralosti, výchovných
  a výukových problémech žáků - Vedení dokumentace o žácích - Pravidelné konzultace se žáky, rodiči a učiteli

 • metodická setkání s učiteli – besedy na odborné téma

 • spolupráce s vedením školy

 • spolupráce se školními asistenty – pomoc ve zvládnutí své role ve škole

 • spolupráce s vychovatelkami školní družiny- konzultace, pomoc v konkrétních případech


 

Speciální pedagog

Na základě aktuální situace ve škole, v oblasti speciálněpedagogické, se věnuje:

 

a) směrem k žákům:

 • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností);

 • přípravě a realizaci podmínek pro inkluzi, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces začleňování dětí se SVP;

 • zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální či skupinové práce se žákem či žáky
  se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).

b) směrem k pedagogům:

 • vytváření a koordinaci vzniku PLPP a IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy, otázkám (vč. aktuálního stavu)
  z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci, navrhuje metody a formy práce s žáky, pomáhá pedagogům při jejich zavádění do výuky, provádí instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů;

 • průběžnému vyhodnocování účinnosti navržených opatření a realizuje úpravy;

 • metodickému vedení asistenta speciálního pedagoga.

c) směrem k rodičům:

 • poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům.

 1. směrem ke škole:

 • spolupráci se všemi odbornými pracovníky Školního poradenského pracoviště, pedagogickými pracovníky a školními asistenty, spoluvytváří Školní poradenské pracoviště;

 • koordinaci spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími specializovanými pracovišti;

 • úpravám školního prostředí v kontextu speciálněpedagogické péče, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 

Školní asistent

Veškerá činnost školního asistenta bude probíhat ve spolupráci s třídními učiteli, sociálním pedagogem, psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem a koordinátorem inkluze. Podle potřeby se bude ve škole věnovat zejména:

 1. směrem k žákům:

 • individuální práci s žáky podle instrukcí učitele (pomoc žákům při výuce -

  ve formě dohledu, verbální podpory, dodatečného vysvětlování, vizuální podpory)

 • pomoci při adaptaci na školní prostředí, pomoc v překonávání bariér mezi školou
  a rodinou, které vyplývají z odlišných životních podmínek žáka,

 • rozvíjení talentu u žáků ze sociokulturně odlišného prostředí (při výtvarných činnostech, zpěvu apod.),

 • podpoře motivace k učení (soutěže, kvízy, odměny),

 • pomoci při vzájemné komunikaci se spolužáky (prevence konfliktů),

 • individuální i skupinové podpoře žáků při přípravě na výuku,

 • pomoci a podpoře školního stravování (projekt Obědy dětem).

 

 1. směrem k pedagogům:

 • pomoci pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,

 • pomoci při přípravě pomůcek a materiálů pro žáky,

 • zajišťování organizační podpory na pobytech se školou v přírodě a při mimoškolních akcích,

 • pomoci při komunikaci mezi učiteli a žáky,

 • společnému řešení vzniklých výchovně vzdělávacích problémů (konzultace s dalšími pracovníky ŠPP).

 

 1. směrem k rodičům:

 • zprostředkování komunikace s komunitou, rodinou a školou; porozumění rodinnému prostředí žáků,

 • zprostředkovávání informací o školní úspěšnosti žáka, o způsobech, jak s žákem pracovat (doporučení pro domácí přípravu, doporučení pro spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky (psycholog, sociální pedagog, charita apod.)),

 • domlouvání způsobu pravidelné komunikace (např. zápisky do notýsku, telefonická

 • domluva, zápisky do pracovního sešitu, pravidelná kontrola a reakce na ně),

 • zajištění pravidelné školní docházky žáků,

 • doprovodu žáka při nevolnosti domů.

 

Výchovný poradce

 • konzultace k podávaným návrhům na vyšetření, potvrzení návrhů

 • sledování a shromažďování zpráv vyšetřených žáků se SVP. Pomoc při vyplňování dotazníků a při vytváření PPO

 • evidence žáků se SVP. Konzultace s třídními učiteli, vyučující tyto žáky

 • konzultace k návrhům na integrace žáků a žádosti o její prodloužení

 • pomoc při vytváření IVP a PPO

 • spolupráce se školní psycholožkou

 • spolupráce s asistenty, připomínky a konzultace k jejich potřebnosti v jednotlivých třídách, či u jednotlivých žáků

 • spolupráce s metodikem prevence rizikového chování (programy na podporu prevence šikana, vandalismu, agresivity a závislosti různého typu)

 • spolupráce se školní sociální pedagožkou – kontakt s rodiči sociálně znevýhodněných žáků a spolupráce s OSPOD

 • spolupráce se školskými poradenskými pracovišti v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou

 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů. Pohovory s problémovými žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci, návrhy řešení, doporučení konzultací školní psycholožky, školní sociální pedagožky ve věcech rodiny, poraden. Sledování problémových žáků ve spolupráci s třídními učiteli a dalšího vývoje u problémových žáků

 • výchovné komise (záškoláctví, školní neprospěch, výchovné problémy). Účast, iniciování, zápisy, závěry, kontrola plnění závěrů

 • zápis do 1. ročníku, konzultace při řešení odkladů. Pomoc, metodické vedení

   

   

Metodik prevence

 • Příprava Minimálního preventivního programu, začlenění cílů a témat prevence rizikového chování do ŠVP

 • Pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky

 • Poskytování odborných informací z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům.

 • Ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sledování projevů rizikového chování, řešení daných situací

 • Spolupráce s okresním metodikem a krajským koordinátorem prevence

 • Spolupráce s dalšími institucemi – s OSPOD, PPP, SVP a SPC

 • Zajišťování odborných lektorů preventivních programů pro přednášky, besedy a další vzdělávací aktivity.

   

   

   

   


V Českých Budějovicích 31. 8. 2018

DŮLEŽITÉ

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na 3 roky, tedy na roky 2020 až 2022 v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.

Zlepšení kvality vzdělávánína ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Č. Budějovicích

obrázek

Školní poradenské pracoviště

obrázek
Společně to zvládneme
efektivní podpora a spolupráce ve škole

Ekoškola

obrázek
Na základě auditu z 8. 11. 2016 jsme obhájili již druhý titul "EKOŠKOLA"
Ekoškola je mezinárodní dlouhodobý program, v rámci kterého se žáci učí ...

Mateřská škola

obrázek
Informace o naší mateřské škole

Školní družina

obrázek
Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole.
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign