logotyp

8 otázek

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

 

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

Dobrý den,

právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola.

1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly a jak byl tento tým vybrán?

Jak Ekotým funguje - jak často se schází, kdo vede schůzky, kdo schůzky zapisuje, jak jsou žáci zapojeni do rozhodování, jakou mají zodpovědnost?

Náš Ekotým je tvořen žáky druhého až pátého ročníku, protože jsme škola pouze s prvním stupněm. Z dospělých jsou aktivními členy koordinátor a ředitel školy. Paní vychovatelka ze školní družiny, paní školnice a vedoucí školní jídelny sice nechodí na schůzky, ale jsou s programem seznámeni a aktivně vypomáhají. Všichni jsou členy dobrovolně na základě oslovení koordinátora nebo ostatních členů ET. Ekotým se schází přibližně jednou za dva měsíce, podle potřeby i častěji. Schůzky vede koordinátor. Zápisy ze schůzek pořizují děti, starší samostatně, mladší za pomoci koordinátora. Nebyla stanovena funkce kronikáře, protože zpravidla bývá více zájemců o to udělat zápis. Každý má příležitost vyjádřit se k možnostem řešení problémů. Za aktivity zodpovídají členové Ekotýmu podle toho jakou mají funkci.

2. Jak jste provedli Analýzu ekologického stavu své školy, kdo a jakým způsobem pak data zpracoval a k jakým zajímavým zjištěním jste dospěli?

Analýza byla provedena pomocí pracovních listů. Odpady vypracovala 3. třída společně s třídním vyučujícím. Vodu zpracovali čtvrťáci s panem ředitelem a energii pátá třída. Analýza prostředí školy byla provedena za pomoci dotazníků, které vyplňovaly děti společně s rodiči doma. Na schůzce jsme se potom snažili upozornit na nedostatky a hledat řešení. Zjistili jsme, že největším problémem je prostředí školy, nedostatečně využitý školní pozemek a okolí školy.

3. Jak jste se dohodli na cílech svého Plánu činností? Kdo a jakým způsobem pomáhal při sestavování plánu? Kdo a jakým způsobem monitoruje a vyhodnocuje naplňování Plánu činností?

Při vyhodnocování výsledků analýzy jsme zároveň zkoušeli hledat řešení zjištěných problémů. Vzhledem k věku bylo pro děti velmi náročné stanovit cíle a činnosti, které k jejich naplnění povedou. Proto plán činností zpracoval koordinátor do přehledné tabulky. Členové Ekotýmu na svých schůzkách průběžně kontrolují, zda naplánované činnosti proběhly podle plánu. U činností, které se nepodaří splnit, se snažíme pojmenovat, co je příčinou.  Plán činností je uveřejněn na webu školy a v tištěné podobě visí na nástěnce, kde k němu mají přístup všichni žáci, zaměstnanci školy, rodiče i ostatní návštěvníci školy.

4. Jakým způsobem jsou Témata Ekoškoly zařazena do výuky?

Environmentální výchova prostupuje většinu vzdělávacích oblastí ŠVP. Zejména pak ve výtvarné výchově, kde žáci kreslili přírodniny pro připravovanou naučnou stezku.
V pracovních činnostech používáme často odpadový materiál, nebo např. vyrábíme cedulky se jmény květin, které máme ve škole. Vyrábíme nádoby na odpad. Uklízíme pozemky kolem školy. V přírodovědě, prvouce a informatice jsou volena témata související s EV. Členové Ekotýmu pravidelně připravují programy o třídění odpadů pro prvňáčky. Každoročně organizujeme několikadenní pobyty v přírodě, při nichž děti metodou prožitkového učení, pozorování a experimentování poznávají přírodu našeho regionu.

5. Jakým způsobem jste informovali ostatní o své činnosti (vně i uvnitř školy)? Kde, jak často a jaké informace ostatním sdělujete a kdo za to zodpovídá? Jak jste do práce na programu zapojili ostatní ve škole? Podařilo se vám uspořádat nějakou akci pro veřejnost nebo navázat s ní spolupráci?

Informace o naší činnosti mohou zájemci získat buď na nástěnce Ekoškoly nebo na webu školy. Kopie zápisů ze schůzek jsou také vyvěšené na nástěnce. Zaměstnanci školy se o novinkách dovídají od koordinátora při neformálních schůzkách. Naše škola je malá, téměř „rodinná“, takže podnikáme všechno společně.  Všechny třídy se starají o výzdobu školy, vynášení tříděného odpadu do kontejnerů a na kompost. Děti samy se starají o zeleň ve škole a pečují o činčilu vlnatou a králíka, uklízejí pozemky v okolí školy, přikrmují drobné ptactvo. Přes děti se snažíme působit na jejich rodiny, které se zapojují hlavně v oblasti odpadů. V rámci projektu Olejový Bandita rodiče, děti i ostatní z okolí sbírají použitý olej a z peněz, které za nej dostaneme, platíme provoz školního zookoutku. Stejně tak získáváme pro školu finance prodejem použitého papíru a hliníku. Akci pro veřejnost teprve plánujeme – slavnostní otevření naší naučné stezky. Navázali jsme kontakt s Ekoškolou Bezdrevská, kterou jsme s Ekotýmem navštívili. Snažíme se o zviditelnění v místním tisku.

6. Jakým způsobem jste sestavili váš Ekokodex? Jak jste zajistili, aby se s ním seznámili všichni ve škole? Kde je Ekokodex umístěn?

Náš Ekokodex zůstal nezměněn. Všichni ho znají, vědí, kde je umístěn. Pravidla jsou formulována jasně, stručně a pozitivně. Změnili jsme pouze třídní Ekokodexy, protože žáci přicházejí a odcházejí.

7. Jak hodnotíte svou zkušenost s programem Ekoškola?

Program hodnotíme velice pozitivně. Považujeme ho za vhodnou formu pro realizaci environmentální výchovy v naší škole. Díky programu zjišťujeme, že problémy, které se v Ekoškole řeší, jsou dětem blízké a zajímají je. Děti se přesvědčují o tom, že i oni mohou změnit leccos k lepšímu. To jim dodává pocit důležitosti a zodpovědnosti. Své znalosti a zkušenosti z programu Ekoškola děti přenášejí do rodiny a tím do problematiky zapojují i rodiče, kteří se školou přímo spolupracují.

8. Uveďte jakékoliv další informace, které vám připadají důležité.

I nadále se chceme věnovat programu Ekoškola. Jsme malá okrajová, škola, kterou navštěvuje přibližně 90 dětí. Vzhledem k tomu, že míváme problémy s nízkým počtem žáků, snažíme se být něčím výjimeční a to s titulem Ekoškola určitě jsme.

 
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign