logotyp

Školní jídelna

Organizace provozu stravování

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že v posledním týdnu před prázdninami bude možné odhlásit obědy naposledy ve středu 26. 06. 2024 do 13 hodin.

Pro děti, které odchází po vydání vysvědčení domů, 
bude oběd k dispozici již od 9 hodin.

Družinové děti mají oběd jako obvykle.

Hezké léto přeje školní jídelna.


 

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, Č.Budějovice

 

Soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny, určené ke stravování žáků základní školy, dětí mateřské školy a zaměstnanců školy. Je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2008 Sb. o školním stravování,

ve znění pozdějších předpisů
Z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č .602/2006 Sb. o hygien. požadavcích na strav. služby.

 

Organizace provozu stravování

 

Dítě i žák musí být ke stravování řádně přihlášen vyplněním přihlášky.

Strávník (zákonný zástupce) je povinen bez odkladu nahlásit v kanceláři školní jídelny jakoukoliv změnu. (např. ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z MŠ, změna stravovacích dní, apod.)

V době prázdnin, ředitelského volna a státních svátků jsou strávníci odhlášeni automaticky.

  

Každý strávník navštěvující školní jídelnu má právo:

*Na oběd včetně nápoje

*Na porci odpovídající normativu, dle věkových kategorií

*Na dostatek času ke konzumaci stravy a na kulturní prostředí ke stolování.

 

Každý strávník má povinnost:

*Dodržovat vnitřní řád školní jídelny

*Dbát během stravování pokynů pedagogických pracovníků školy, jež zajišťují dohled

  ve školní jídelně, a pracovníků školní jídelny

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

Odhlásit nepřítomné dítě ve škole také ze školní jídelny.

Obědy na které nemá žák v době nepřítomnosti ve škole nárok (od druhého dne nemoci) jsou účtovány v plné výši bez dotace.

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtíží žáka, které by mohly mít vliv na školní stravování (např. alergie)

Hradit úplatu za školní stravování v daném termínu.

Nevstupovat do prostor školní jídelny.

 

Stravování zaměstnanců školy:

Škola poskytuje svým zaměstnancům za sníženou úhradu (tj. náklady na suroviny) jedno hlavní jídlo za den, pokud jejich přítomnost v práci během tohoto dne trvá alespoň 3 hodiny.

Pořizovací cena oběda je snížena o příspěvek z FKSP (dle vnitřního předpisu školy)

Pokud pracovník čerpá dovolenou, studijní volno nebo je nemocen, nemá nárok na dotovanou stravu.

 

Doba výdeje do jídlonosičů při neplánované nepřítomnosti žáka  11,00 – 11,30 hodin

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.


Doba výdeje obědů pro žáky školy a zaměstnance                          11,30 – 13,00 hodin

Odhlašování stravy :
je možné den předem do 13.00 hodin

na tel. 601 552 138

Při náhlém onemocnění dítěte je možné odnést oběd ve vlastních nádobách domů.(pouze 1. den). Další dny je nutno stravu odhlásit.

  

Způsob platby:

a/ inkasem z účtu

je třeba vyřídit svolení k inkasu stravného z účtu majitele ve prospěch účtu školní jídelny:

číslo 100783081/0800 a oznámit číslo účtu  z něhož se budou prostředky inkasovat v kanceláři ŠJ.  

b / složenkou

Protože stravné musí být zaplaceno předem, je inkaso z účtu prováděno kolem 20. dne  předchozího měsíce.

Platba složenkou na daný měsíc musí být provedena vždy do konce měsíce předešlého.  Při nezaplacení stravy v daném termínu je žák předem upozorněn, že nemůže na oběd (v MŠ upozorněni rodiče dětí).

 

Vyúčtování na konci školního roku:

Vzniklé přeplatky strávníků se převádí do nového školního roku.

U odcházejících žáků 5. tříd se případné přeplatky vrací automaticky na účet nebo vrací v hotovosti.

Ostatní končící žáky (přestupy apod.) jsou povinni ze stravování odhlásit zákonní zástupci.

 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb. Při sestavování jídelníčku se vychází ze spotřebního koše, který je součástí této vyhlášky. Do finančních limitů potravin je započítán i nápoj.

Rodiče i strávníci mají možnost seznámit se s jídelním lístkem na nástěnkách u vchodu do školy, školní jídelně, v šatně mateřské školy a na internetových stránkách školy

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,

ve kterém dosahují věku tj. od 1. 9. - 31. 8. následujícího kalendářního roku.

DIETNÍ STRAVA JE PŘÍPADNĚ POSKYTOVÁNA DOVOZEM Z MENZY JČU V Č. B.

Poplatky za stravování viz. níže v tabulce            


Vstup žáků do školní jídelny dovolen za doprovodu pedagogického

dohledu, v přezůvkách, bez svršků.

Cizím osobám je vstup do školní jídelny ZAKÁZÁN!

 

 Strávník si umyje ruce na chodbě před vstupem do školní jídelny.

Polévku nalévá žákům p. vychovatelka nebo pedagog přímo u stolu, kde děti sedí. Pro obědy si děti přicházejí jednotlivě k výdejnímu pultu. Příbory si každý samostatně vyzvedne v nerezových nádobách v jídelně. Použité nádobí odnášejí k odkládacímu okénku. Nápoje si děti nalévají sami z kohoutku u nerezového termosu.

V případě rozlití nápoje nebo pokrmu na podlahu, dohled okamžitě zajistí její vytření jako prevenci uklouznutí a úrazu. 

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu a personálu školní jídelny.                     

Chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.   

Strávníci i dohled dbají na to, aby nebylo poškozováno zařízení školní jídelny.
Při jeho poškození jsou povinni zařízení nahradit novým nebo uhradit finančně.
Připomínky ke stravování, technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo dohlížejícímu pedagogovi. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dohlížejícímu pedagogovi. Vynášení nádobí z prostor školní jídelny je zakázáno.
 

Strávníci se v jídelně chovají dle platného školního řádu se kterým jsou prokazatelně seznámeni na začátku školního roku.

Vnitřní řád školní jídelny je zveřejněn ve vestibulu ZŠ, na nástěnce v MŠ, prostorách školní jídelny

a na webových stránkách školy.

 

V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2022

 

 

                       
     ………………………                                                                         …………………………

    Iva  Kocourková                                                                      Mgr. Zdeněk Špaček

 

  vedoucí školní jídelny                                                                     ředitel školy

 

ÚŘEDNÍ HODINY:
Po - Pá 7,00 - 13,00 hod

Poplatky za stravování

Poplatky za stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
                                                                                                             Dotovaná cena            Cena bez dotace
Strávníci ZŠ7 - 10 let

34- Kč 

110,- Kč 

Strávníci ZŠ11- 14 let36,- Kč  112,- Kč
Dospělí  40,-Kč116,- Kč 
 
MŠ1 CELODENNÍ 58,- Kč 133,- Kč
Přesnídávka3 -  6 let14,- Kč 
Oběd3 -  6 let30- Kč 106,- Kč
Svačina3 -  6 let14,- Kč 
MŠ2 CELODENNÍ 62,- Kč 137,- Kč
Přesnídávka7  let15,- Kč 
Oběd7  let32,- Kč 108,- Kč
Svačina7  let15,- Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně nápoje.
U strávníků, kteří platí stravné inkasem, je třeba zkontrolovat omezení finanční částky k inkasu, případně ji navýšit. Pro MŠ 1500 Kč, ZŠ 900 Kč

 

 

 

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign