logotyp

Školní poradenské pracoviště

Plán školního poradenského pracoviště - školní rok 2022/2023

EU - strukturální a investiční fondy

Plán školního poradenského pracoviště - školní rok 2022/2023

 

Struktura (obsah)

 1. Základní informace

 2. Personální obsazení ŠPP

 3. Cíle a plány ŠPP pro šk. rok 2022/23

 

1. Základní informace

 

            Naše škola stojí v okrajové části města s dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou i autobusovou dopravou z okolních obcí. I když nejsme spádová škola, jezdí k nám
i děti z jiných částí města a jiných obcí. Základní škola  má pouze 1. stupeň, to je 1. - 5. ročník s maximálně 120 žáky.

            Ve školní družině pracují dvě oddělení. Náplň práce je rekreační a oddychová.

       Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Naši školu navštěvuje v současnosti 88 dětí, z nichž aktuálně jedna třetina jsou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu jsou součástí našeho školního poradenského pracoviště vedle metodika prevence a výchovného poradce také speciální pedagog, školní psycholog a sociální pedagog. Školní poradenské pracoviště, spadající do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou, je určeno pro potřeby žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravují novela školského zákona č.82/2015 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č.27/2016 Sb. Péče o žáky se SVP spočívá ve včasné diagnostice problému, doporučení vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a následném nastavení podpůrných opatření. U žáků již diagnostikovaných zajišťuje péči a sleduje průběh vzdělávacího procesu těchto dětí. Školní pracoviště se stará nejen o diagnostiku, ale pracuje i s rodiči, řeší jejich problémy s výchovou dětí a sociální problémy, a úzkou spoluprací s pedagogy nastavuje podmínky k účinné komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

Nespornou výhodou poradenského pracoviště je okamžitá reakce na vznikající problémy žáků, rodičů, ale i pedagogů.

Dalším bonusem je práce dvou školních asistentek, které pomáhají dětem zvládat sociální, komunikační a výukové dovednosti.


 

2. Personální obsazení ŠPP

 

Školní psycholog: Mgr. Dominika Lidralová

Sociální pedagog: Bc. Kateřina Šimerová (od 1. 9. 2023)

Výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Špaček

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Rauchová

 

Konzultační hodiny odborných pracovníků ŠPP

Psycholog Mgr. Dominika Lidralová

tel.: 601 324 609    místnost ŠPP   V pracovní dny po telefonické domluvě


Sociální pedagog Bc. Kateřina Šimerová (od 1. 9. 2023)

tel.: 737 369 388    místnost ŠPP    Po telefonické domluvě

                                                  


3. Cíle a plány ŠPP pro šk. rok 2022/23

 

Standardními činnostmi poradenského pracoviště jsou služby poskytované žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

K obecným cílům pracovníků poradenského pracoviště patří:

 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP) vedoucí k zajištění propojenosti poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení.

 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.

 • Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o neprospívající žáky a vytvoření předpokladů pro zvyšování úrovně jejich znalostí a dovedností.

 • Vytvoření příznivého klimatu pro soužití skupin dětí s kulturní a sociální odlišností a dětí s OMJ s ostatními dětmi ve škole.

 • Činnosti vedoucí ke zlepšení podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané vytvářením účinných plánů podpůrných opatření a individuálním přístupem.

 • Vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

 • Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.

 • Poskytování metodické podpory rodičům dětí se SVP a dětí ze sociokult. znevýhodněného prostředí.

 • Poskytování metodické podpory učitelům.

 • Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a pravidelně dvakrát za rok jejich vyhodnocování.

   

  Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

  Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o jejich činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče.


 

Plán práce jednotlivých pracovníků na školní rok 2022/2023

Sociální pedagog

Veškerá činnost sociálního pedagoga bude probíhat ve spolupráci s třídními učiteli, psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem.

Na základě aktuálních problémů se bude ve škole věnovat zejména:

1. směrem k žákům:

 • včasnému odhalení dětí ohrožených školním neúspěchem a ochranou těchto dětí,

 • aktivizaci neúspěšných žáků – tj. zajištění podpory při vzdělávání zejména sociálně znevýhodněných žáků, ale i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (individuální práce s žáky),

 • práci se žáky s výchovnými obtížemi, se žáky s OMJ,

 • konzultační a poradenské službě žákům (v rámci konzultačních hodin).

 

2. směrem k pedagogům:

 • konzultacím ohledně podpory jednotlivých žáků, nabízení edukativních postupů specifikovaných dle potřeb konkrétního žáka, vyhledávání a přípravě pomůcek, pracovních listů apod.

 • pomoci při posílení efektivity preventivního působení na žáky navazujícího na programy primární prevence ve škole,

 • posilování znalostí, dovedností a sebejistoty pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (např. „syndromu vyhoření“),

 • konzultační a poradenské službě pedagogům (v rámci konzultačních hodin).


3. směrem k rodičům:

 • navázání kontaktu a spolupráce s rodinami ze sociokultur. znevýhodněného prostředí,

 • pomoci rodinám, kde nejsou dostačující podmínky pro domácí přípravu žáků do školy,

 • motivaci rodin k posilování rozvoje vztahu rodič a dítě a vztahu rodiny ke škole
  a vzdělávání,

 • v případě potřeby složité sociální situaci rodiny (spolupráce s dalšími subjekty- OSPOD ap.),

 • vytipování a zapojení rodin do projektu „Obědy pro děti“,

 • konzultační a poradenské službě rodičům (v rámci konzultačních hodin).

 

4. směrem ke škole:

 • sledování a poukazování na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve škole a na nutnost na ně reagovat z důvodu utváření a podpory bezpečného školního prostředí,

 • dle potřeby spolupráci s jinými institucemi, např. PPP; NZPDM, OSPOD atd.

 • koordinaci projektu „Obědy pro děti“,

 • DVPP v oblasti sociálně pedagogické práce,

 • úzké spolupráci s ostatními pracovníky ŠPP.

   

  Školní psycholog

 • účast na zápisu do 1. třídy - pomoc rodičům při žádosti o odklad školní docházky - práce s dětmi, které mají odloženou školní docházku,

 • sledování aklimatizace žáků na vstup do první třídy,

 • konzultace s rodiči a učitelkou žáků první třídy,

 • depistáž a diagnostika v konkrétních případech - konzultace s rodiči o výukových
  a výchovných problémech žáků,

 • žáci se SVP – screening obtíží, konzultace s rodiči a učiteli, pomoc žáků,

 • žáci s SPU – diagnostika a pomoc v jednotlivých případech,

 • žáci s výchovnými a osobnostními problémy – práce s těmito žáky - vztahové problémy – práce se třídou, s problémovými dětmi, diagnostika klimatu třídy a školy, konzultace
  s učiteli, příprava programů pro zlepšení vztahů ve třídě,

 • pomoc při tvorbě PLPP a IVP,

 • spolupráce s dalšími institucemi a subjekty,

 • spolupráce s mateřskou školou (školní zralost),

 • spolupráce s OSPOD, PPP, SPC, SVP, logopedem,

 • další oblasti činnosti - edukace rodičů o školní zralosti, výchovných
  a výukových problémech žáků - Vedení dokumentace o žácích - Pravidelné konzultace se žáky, rodiči a učiteli,

 • metodická setkání s učiteli – konzultace na odborné téma,

 • spolupráce s vedením školy,

 • spolupráce s vychovatelkami školní družiny- konzultace, pomoc v konkrétních případech.


 

Metodik prevence

 • příprava Minimálního preventivního programu, začlenění cílů a témat prevence rizikového chování do ŠVP,

 • pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky,

 • poskytování odborných informací z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům,

 • ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sledování projevů rizikového chování, řešení daných situací,

 • spolupráce s okresním metodikem a krajským koordinátorem prevence,

 • spolupráce s dalšími institucemi – s OSPOD, PPP, SVP a SPC,

 • zajišťování odborných lektorů preventivních programů pro přednášky, besedy a další vzdělávací aktivity.

   


V Českých Budějovicích 12. 6. 2023

DŮLEŽITÉ

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na 3 roky, tedy na roky 2023 až 2025 v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Č. Budějovicích

obrázek

Školní poradenské pracoviště

obrázek
Společně to zvládneme
efektivní podpora a spolupráce ve škole

Ekologická výchova

obrázek
Po získání druhého titulu "EKOŠKOLA" v roce 2016 jsme již o další titul neusilovali, ale v duchu tohoto mezinárodního programu pokračujeme v ekologických aktivitách i v tomto školním roce.

Mateřská škola

obrázek
Informace o naší mateřské škole

Školní družina

obrázek
Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole.
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign